Tvoja osobná transformácia ušitá na mieru...

Individuálne systemické konštelácie

Zistiť viac

Individuálna systemická terapia

Individuálne systemické konštelácie

Individuálne systemické konštelácie sú založené na rovnakých zákonitostiach ako skupinové rodinné/systemické konštelácie. Je možné ich stavať pomocou zástupných symbolov (napríklad figúrok) alebo prostredníctvom osobného vnímania a zážitku klienta cez pocity a fyzické telo. 

Konštelácie pomocou figúrok umožňujú názorné rozostavenie témy, ktorú klient rieši. Klient si vyberie figúrky a rozostaví ich na stôl. Jednotlivé figúrky predstavujú zástupcov systému, ktoré si klient vybral na základe jeho témy/problému. Spôsob rozostavenia figúrok a vzťahy medzi nimi zobrazia náhľad daného problému v systéme.

Vďaka figúrkam je možné získať pri hľadaní odpovedí odstup, odosobnený pohľad a po pochopení príčin problému sa môže daný systém zharmonizovať a uviesť do rovnováhy pomocou konštelačných harmonizačných techník.

Máš záujem o 1:1 spoluprácu s mentoringom? Napíš mi email na andrea@anstar.life a rada si s Tebou dohodnem bezplatnú konzultáciu a dozvieš sa viac info.

Individuálna systemická terapia

Naplnenie nášho plného potenciálu je možné jedine pokiaľ sa spriatelíme s naším nevedomím, ktoré zahrňuje viac než 95% našej mysle. Jedine potom môžeme nadviazať kontakt s našimi rozsiahlymi zdrojmi, ktoré sú uložené hlboko v každom z nás.

Individuálna systemická terapia nám umožňuje dosiahnuť harmónie medzi našou vedomou a nevedomou mysľou a byť opäť schopný komunikovať s nevedomou mysľou. Takto sa liečia staré zranenia.

K tomu aby sme boli schopný pracovať systemicky, nepotrebujeme nevyhnutne skupinu ľudí, ako tomu je u skupinových konštelácií. Systemické vplyvy sa tiež ukazujú v našich subjektívnych vnútorných realitách. Keď sa túto subjektívnu realitu naučíme rozpoznávať, môžeme s týmito vplyvmi a prepojeniami pracovať tiež v rámci individuálnej práce. Systemické vplyvy sú súčasťou nášho nevedomia, v rámci konštelácií ich zviditeľňujeme pomocou postavenia konštelácie.

V individuálnej systemickej terapii ich odhaľujeme pomocou preskúmavania našej subjektívnej vnútornej reality. Vnášame svetlo na miesta, kde nevedome upadáme do regresie, kde utekáme, zamŕzame, či bojujeme, kde zabudneme na vnímanie svojho tela alebo na vnímanie priestoru okolo nás. Typickým príkladom klientov v týchto chvíľach je, že ‘’sa mi niečo deje” alebo “deje sa to, napriek tomu, že ja chcem niečo iného” 

Prvým z kľúčových aspektov tejto práce je postoj ku starým reakciam ako ku zmysluplným pokusom vylepšiť svoju situáciu v určitých kontextoch, kde dieťa nemohlo zmeniť alebo ovplyvniť svoju životnú situáciu. Toto pochopenie otvára dvere, odkiaľ môžu prichádzať nové zmeny. V okamžiku, keď sa klient prestane vnímať ako neschopného, zmeny sa začínajú byť ďaleko jednoduchšie. Táto atmosféra spolupráce a úcty medzi vedomím a nevedomím nám pomáha vytvárať si nové obrazy minulosti, súčasnosti a budúcnosti.

Druhým kľúčovým aspektom tejto práce je pochopenie, že staré reakcie majú veľmi dobre nacvičenú somatickú rutinu. Vytváranie zmeny potom tiež znamená vytváranie nových somatických modelov.

Tretím kľúčovým aspektom je pochopenie, že naše nevedomie si zpracováva realitu v obrazoch a v priestore. Takže ďalšie časti zmeny starých obmedzujúcich vzorcov či chovania spočíva vo vytváraní nových obrazov a nové orientácie v priestore.

Liečivé vety sú ďalšou súčasťou tejto práce. Harmonizácia pomocou liečivých viet sa dotýka nevedomia a vytvára nové obrazy, podobne ako je tomu u konšteláciach.

Máš záujem o 1:1 spoluprácu s mentoringom? Napíš mi email na andrea@anstar.life a rada si s Tebou dohodnem bezplatnú konzultáciu a dozvieš sa viac info.