Rodinné/systemické konštelácie

“Slobodní a silní môžeme byť až vtedy, keď si usporiadame svoj vzťah k členom svojej rodiny.”

Wilfried Nelles

Čo sú rodinné/systemické konštelácie?

Systemická práca vyvinula celú škálu prístupov pomáhajúcich človeku prijať a opustiť zapletenia s ľudmi zo svojej rodiny, z pracovných systémov alebo z iných systémov, kde človek pôsobí.

Všetci sme prepojení a ovplyvňujeme sa viac, než si uvedomujeme. Rodinné konštelácie sú jeden z prístupov, ktorý je najviac známy, krásny a silne transformačný – presahujúci pole terapie.

Zakladateľom rodinných konštelácií/systemických konštelácií je nemecký terapeut Bert Hellinger, ktorý počas svojej misie v africkom kmeni Zulu pozoroval a pomenoval zákonitosti vzťahov v rodinných systémoch. Po návrate do Európy a Ameriky sa venoval štúdiu rodinnej terapie, psychoterapie a neuro-lingvistickému programovaniu mysle a svoje skúsenosti a poznatky zhrnul do metódy rodinné konštelácie. Zistil, že vzorce správania sa opakujú a tiahnu naprieč generáciami v celom rodinnom systéme a konštelačné techniky umožňujú tieto nevedomé/podvedomé vplyvy zvedomiť a zharmonizovať. Naše nastavenia z pôvodnej rodiny sa nám ďalej opakujú aj v našej súčasnej rodine (partner a detí) a aj v práci/v podnikaní a zásadne ovplyvňujú hojnosť vo všetkých oblastiach nášho života. 

Systemické konštelácie sú hlbokou zážitkovou metódou osobného rozvoja. S ich pomocou môžeme odhaliť tajomstvá v rode, opakované vzorce správania, ktoré sa tiahnu naprieč generáciami a odkryť časti nášho podvedomia/nevedomia, ktoré potrebujú byť zviditeľnené a zharmonizované. Naplnenie nášho plného potenciálu je možné jedine pokiaľ zvedomíme naše nevedomie, ktoré zahrňuje viac ako 90% našej mysle.


Všetci sme súčasťou určitého systému, do ktorého patríme a máme v ňom svoje miesto. Tým najzákladnejším a najdôležitejším systémom je rodina. Do rodinného systému sme vstúpili pri svojom narodení a nikto z nás z neho nemôže vystúpiť alebo byť z neho vytesnený, v opačnom prípade vzniká nerovnováha. 

Na to, aby sa nám v živote darilo a aby sme vytvárali zdravé vzťahy, viedli šťastný a naplnený život je veľmi dôležité, aby sme v rodinnom systéme (ale aj v iných systémoch) boli na správnom mieste. Na mieste, ktoré nám prináleží a aby sme uznali všetkých jeho členov a rešpektovali hierarchiu systému.

Naše základné vzťahové nastavenia začínajú v našej pôvodnej rodine. Z nej si prinášame podstatné názory a vzorce na partnerské vzťahy. Väčšinu iba podvedome, a preto sa ukážu až vtedy, keď dôjde v našom partnerstve k disharmónii a konfliktom. Naši partneri sú tými najlepšími učiteľmi. Ukazujú nám niečo o nás, o čom vôbec netušíme. Pokiaľ sa naučíme s tým správne pracovať a problémy vnímame ako možnosť dozvedieť sa niečo sami o sebe, môžeme sa vnútorne oslobodiť od našich starých podvedomých vzorcov.

Okrem rodinného systému každý z nás patrí aj do iných systémov, napr. partnerský, školský, pracovný, firemný, športový klub, kamaráti alebo akákoľvek skupina ľudí. Každý systém môže fungovať, ak je v súlade so základnými systemickými zákonmi/pravidlami. Tie sú nasledovné:

Každý patrí do systému a má v ňom svoje miesto.

Rešpektovanie poradia príchodu jednotlivých členov do systému

Rovnováha dávania a prijímania.

Čo je možné riešiť a zharmonizovať pomocou systemických konštelácií?

Zistiť príčinu opakovania sa problému vo vzťahoch v rodine/rode, partnerské nezhody, problémy v komunikácii s partnerom, rodinou a kolegami, problém nájsť si partnera/partnerku, problémy s otehotnením, generačné problémy, role vinníka/obete, mužské/ženské témy, zdravotné problémy, financie, nezáživnosť práce a ťažké zapadnutie do kolektívu, nezhody na pracovisku, problém nájsť si prácu, hojnosť a prosperita, práca, koníčky, zmysel/poslanie života, pracovné rozhodnutia, finančné a firemné konštelácie

Konštelácia zobrazuje náhľad systému. Je možné ho zviditeľniť prostredníctvom zástupcov – skupinové konštelácie alebo figúrok a rôznych zástupných symboloch (využívaných pri individuálnych sedeniach).

 Jedna skupinová konštelácia, ktorú si klient postaví je tak silná a oslobodzujúca, že sa rovná účastí až 10 terapií. V prípade, keď si nepostavíte vlastnú konšteláciu v rámci skupiny, účasť na konšteláciách a nacítenie sa do rolí iných konštelácií je silným zážitkom pre všetkých zúčastnených a má hlboký ozdravný účinok. Jedna skupinová konštelácia, ktorú si klient postaví je tak silná a oslobodzujúca, že sa rovná účastí až 10 terapií. 

Systemická práca nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.

Ako prebieha skupinová konštelácia?

Klient, ktorý si bude stavať konšteláciu, v stručnosti vysvetlí problém, ktorý chce riešiť a zadá si jasnú „zákazku“. Ak si ju klient nevie zadať, konštelár (človek, ktorý konšteláciu vedie) mu pomôže sformulovať jednoznačné zadanie alebo sa ho opýta ako by sa mal cítiť po ukončení konštelácie, prípadne ako by mal vyzerať jeho ďalší život po konštelácii. Potom si klient podľa pokynov konštelára určí zo zúčastnených ľudí zástupcov za seba a členov svojho systému a rozostaví ich do priestoru podľa toho, ako to cíti. Následne sa posadí a sleduje, čo sa bude diať. 

Už samotné pomenovanie problému a rozostavenie zástupcov môže byť pre klienta obohacujúce a poskytne mu cenný nadhľad. Konštelácie tu však nekončia, práve naopak. Zástupcovia jednotlivých členov systému si „nacítia“ svoje role a začnú sa pohybovať v súlade so svojimi pocitmi. Konštelár pracuje s jednotlivými zástupcami, pomáha im nájsť v systéme ich správne miesto a odhaľovať skryté zákonitosti systému a emocionálne bloky, ktoré pôsobia na klienta a členov jeho systému. 

Tým, že sú jednotliví zástupcovia na mieste, ktoré im náleží a skryté zapletenia sú odhalené a vynesené z nevedemia na vedomú úroveň, sa celý systém harmonizuje a energia v ňom môže správne voľne prúdiť. 

Pre posilnenie tohto efektu v najsilnejšom momente konštelácie, sa klient, ak si to praje, môže na pokyn konštelára so svojim zástupcom vymeniť a navnímať si záverečný obraz. Náš mozog pracuje v obrazoch a preto je veľmi dôležité navnímať si konečný zhamonizovaný stav konštelácie a uložiť si ho do podvedomia. 

Systemické konštelácie nie sú terapeutickou metódou a nenahrádzajú kvalifikovanú psychoterapiu a lekársku starostlivosť, konštelár klienta nelieči. 

Liečivo pôsobí samotné uvedomenie a prenesenie obrazu vnútornej reality, ktorý si klient nosí hlboko v nevedomí do jeho vedomia. Konštelácia mu môže pomôcť pracovať s týmto obrazom a ponúknuť mu zdravšiu a harmonickejšiu alternatívu. Tým, že klient túto zdravšiu alternatívu prijme, podstúpi cestu ku zmene. Na jeho zmenu samozrejme reaguje aj jeho okolie, čo môže podnietiť ďalšie zmeny v klientovom živote. 

Samotné sledovanie konštelácie niekoho iného, či prijatie role zástupcu však bývajú veľmi silným zážitkom a dávajú nám jedinečnú možnosť ku zmene náhľadu na vlastný život a problémy. Nezriedka sa stáva, že príbeh jedného účastníka sa dotýka všetkých ostatných. 

Ako sa pripraviť na konštelácie?

V rámci prípravy na konšteláciu je dobré poznať závažné udalosti v rodine: predčasné úmrtia (pred 50tkou), ťažké ochorenia, alkoholizmus, tragické udalosti, vylúčenia z rodiny, straty majetku, emigrácia, potraty, rozvody, adopcie…