Systemický / Business coaching

Systemický coaching

Systemický coaching (Systemic coaching) sa venuje vnímaniu ľudí ako súčastí systémov, do ktorých patria (firma, podnikanie, pracovný tím, rodina, komunita, atď.). Možnosti a obmedzenia, ktoré má človek na svojom mieste v systéme sú často nezvedomené, ale zásadne riadia a ovplyňujú to, čo sa deje v živote človeka a voľby, ktoré robí. Preto6e naplnenie nášho plného potenciálu je možné jedine pokiaľ zvedomíme naše nevedomie, ktoré zahrňuje viac ako 95% našej mysle.

Cieľom systemického coachingu je pomôcť človeku vidieť realitu jeho situácie, zmeniť jeho uhol pohľadu a dostať nadhľad nad situáciou. Keď človek vidí nadhľad nad svojou situáciou bez ilúzií, môže vedome konať a prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. 

Systemický coaching odhaľuje skrytú dynamiku v rôznych systémoch, ktorých je klient súčasťou a podľa potreby klienta aj zharmonizovať daný systém. Týmto prístupom nielenže klient získava priestor, v ktorom je možné nájsť riešenie problému, ale je umožnené, aby klient čerpal z prirodzeného zdroja systemického poznania, ktorý sa často môže stať dočasne nedostupným práve kvôli každodennému zhonu a tlaku z okolitého sveta. 

Pri coachingu má význam použiť systemické mapovanie predovšetkým vtedy:

  • Keď sa v správaní človeka objavujú opakujúce sa vzorce, ktoré ho limitujú a on hovorí: „Nechcem to tak robiť, ale aj tak to vždy urobím.“
  • Keď má človek jasný cieľ, aj vie ako ho dosiahnuť, ale nejde za ním, nekoná a nevie prečo sa mu cieľ nedarí splniť
  • Keď sú nezhody vo vzťahoch, v rodine, práci, podnikaní. Uviaznutia v situáciach, z ktorých sa človek nevie dostať, opakujúcich sa problémoch alebo v neschopnosti plniť vlastné predsavzatia
Systemický coaching a dialóg vychádza zo systemicko-fenomenologického spôsobu práce. To znamená, venovanie pozornosti subjektívnemu prežívaniu človeka, skôr než objektívnym okolnostiam jeho života.

Pozornosť sa zameriava na to, aké sa veci zdajú byť z klientovho uhlu pohľadu, namiesto zameriavania sa na „objektívnu“ verziu pravdy.

Takýmto prístupom sa odhaľuje jedinečné fungovanie psychiky klienta.

Jedno individuálne sedenie trvá cca 1- 1,5 hodiny a prebieha osobne/online.
V prípade záujmu si môžete dohodnúť termín e-mailom alebo telefonicky.

COACHING

Business coaching

Väčšinou sa nás ľudia pýtajú na veci, na ktoré poznáme odpoveď. Kouči sa pýtajú inak — kouči sa nás pýtajú na veci, na ktoré sme nepoznali odpoveď, pokiaľ sme nedostali otázku.

Business coaching je efektívny koučovací rozhovor s klientom na pracovné aj osobné témy podľa 5-krokovej koučovacej pyramídu (TM) vedenia rozhovoru. Business coaching, sa zameriava na celého človeka, nielen na biznis procesy a je určený na riešenie komplexných dilem, ktoré v práci riešime – vzťahy, konflikty, etické a strategické rozhodnutia.
Máte záujem o VIP dlhodobejšiu 1:1 spoluprácu?Napíšte mi email na andrea@anstar.life a rada si s Vami dohodnem stretnutie a poviem Vám viac info.
Mám záujem o individuálnu spoluprácu 1:1